HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14), Skupština Hrvatskog kemijskog društva donijela je na sjednici održanoj 10. lipnja 2015.

STATUT
Hrvatskog kemijskog društva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Društva; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Društva, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Društva; prestanku postojanja Društva; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te drugim pitanjima od značaja za Društvo.

Članak 2.

Naziv udruge je Hrvatsko kemijsko društvo. Skraćeni naziv udruge je HKD. Naziv udruge na engleskom jeziku je Croatian Chemical Society.
HKD je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.
Sjedište HKD-a je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese donosi Upravni odbor.
Područje djelovanja HKD-a je Republika Hrvatska.

Članak 3.

HKD ima svoj znak. Znak HKD-a je kvadratnog oblika podijeljenog na četiri kvadratna polja naizmjenično crvene i bijele boje od kojih je gornje lijevo polje crveno. U gornjem desnom polju sivom bojom upisana je pokrata HKD, a u donjem lijevom polju sivom bojom upisan je broj 1926.

Članak 4.

Pečat HKD-a je okruglog oblika promjera 30 mm. Uz obod pečata piše „HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO“ i „ZAGREB”, a u centru je smješten znak HKD-a.

Članak 5.

HKD se može učlaniti u nacionalne i međunarodne znanstvene i strukovne udruge koje djeluju na području kemije i drugih prirodoslovnih znanosti. Odluku o učlanjenju donosi Skupština.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI HKD-a

Članak 6.

Ciljevi HKD-a su razvijati i promicati znanstvene, stručne i nastavne djelatnosti na svim područjima čiste i primijenjene kemije.
Društvo sukladno ciljevima djeluje na području znanosti, obrazovanja i istraživanja.

Članak 7.

Ciljevi se HKD-a ostvaruju sljedećim djelatnostima:
- održavanjem predavanja i rasprava
- osnivanjem i održavanjem stručnih knjižnica i čitaonica HKD-a
- izdavanjem znanstvenih i stručnih periodičkih publikacija i monografija u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima
- priređivanjem znanstvenih i stručnih sastanaka, simpozija, konferencija i izložaba
- prikupljanjem i sređivanjem građe te davanjem preporuka za hrvatsko kemijsko nazivlje i nomenklaturu
- poticanjem znanstvenog i stručnog rada na području kemije te popularizacija kemije kao prirodoslovne znanosti
- brigom za promicanje i poboljšavanje nastave kemije na svim stupnjevima izobrazbe, uključujući i cjeloživotnu izobrazbu
- sudjelovanjem u organizaciji natjecanja iz kemije na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini
- osnivanjem stručnih sekcija i komisija te koordiniranjem njihovog rada
- dodjeljivanjem nagrada za znanstvena djela i životno djelo, što se regulira posebnim pravilnikom
- davanjem stručnih mišljenja o pitanjima važnim za struku i za opći napredak zemlje (iskorištavanje sirovina i izvora energije, razvoj kemijske industrije, zaštita okoliša)
- uspostavom i održavanjem službenih, stručnih i kolegijalnih odnosa s podružnicama HKD-a, sa sličnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj, kao i s nacionalnim i međunarodnim kemijskim udrugama
- pružanjem moralne potpore članovima HKD-a u njihovom profesionalnom djelovanju.

Članak 8.

Gospodarske djelatnosti HKD-a su:
- izdavačka djelatnost (izdavanje znanstvenih i stručnih periodičkih publikacija, udžbenika, knjiga i prijevoda)
- organiziranje znanstveno-istraživačkih konferencija, skupova, simpozija, predavanja i sl.
- organiziranje seminara i radionica

 

III. ČLANSTVO

Članak 9.

Članom HKD-a u skladu s člankom 3. Zakona o udrugama može postati državljanin Republike Hrvatske i stranac koji je završio ili pohađa studij kemije ili srodan studij na sveučilištu ili odgovarajućoj visokoj ili višoj školi, kao i osoba koja je završila studij neke druge struke, ali je njezina djelatnost vezana uz kemijsku struku i njezin razvitak u Republici Hrvatskoj te pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Članak 10.

Članovi HKD-a su redoviti i počasni. Redovitim članom se postaje na vlastitu želju, uz ispunjenje preduvjeta, odlukom tajnika HKD-a, po dostavljenoj ispunjenoj pristupnici na adresu HKD-a. Članovima HKD-a izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor.

Članak 11.

Počasnim članom se postaje odlukom Skupštine o dodjeli počasnog članstva na temelju obrazloženog prijedloga Upravnog odbora ili najmanje trideset redovitih članova HKD-a.
Počasnim članom može postati osoba koja se istaknula izuzetno vrijednim znanstvenim radovima na području kemije, kao i osoba koja ima vrlo velike zasluge za napredak kemije ili HKD-a.
Počasnim članom postaju dobitnici Povelje HKD-a.
Počasni član ima sva prava redovitoga člana, oslobođen je plaćanja članarine društvu i pripada mu po jedan primjerak svake publikacije HKD-a.
Upravni odbor može donijeti odluku o primanju u redovito ili počasno članstvo fizičke ili pravne osobe, uz njezinu suglasnost, koja je HKD-u poklonila značajniji novčani iznos, nepokretne ili pokretne stvari ili druga imovinska prava.

Članak 12.

Evidenciju članova vodi tajnik HKD-a. Evidencija sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u Društvu, broju telefona, adresi prebivališta/sjedišta i e-mail adresi. Odluku o vrsti podataka koji se evidentiraju donosi Upravni odbor. Evidencija se vodi na odgovarajućem mediju na razumljiv i dostupan način.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na zahtjev.

Članak 13.

Članstvo u HKD-u može prestati: - po vlastitoj želji člana, dostavljanjem pismene izjave na adresu HKD-a
- automatizmom zbog dugovanja članarine dulje od dvije godine
- isključenjem ako Sud časti nađe da se član ogriješio o svoje članske dužnosti ili se pokazao nedostojnim članstva u HKD-u
- smrću člana
Odluku o isključenju donosi Sud časti.
U slučaju isključenja, član ima pravo žalbe prvoj narednoj Skupštini HKD-a. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 14.

Dužnosti i odgovornosti su člana HKD-a:
- plaćanje članarine
- priznavanje i poštovanje Statuta i ostalih propisa HKD-a te poslovnog i kućnog reda
- aktivno sudjelovanje u radu HKD-a
- potpomaganje HKD-a u ostvarivanju njegovih zadaća i briga za utjecaj i razvitak kemijske struke u Republici Hrvatskoj
- odgovoran, stručan i savjestan rad u tijelima HKD-a u koja je izabran
- odgovoran, stručan i savjestan rad na zadacima i projektima HKD-a u koje je uključen na vlastitu želju
- čuvanje i obrana ugleda HKD-a i staleža kemičara
- čuvanje imovine HKD-a i savjesno ispunjavanje svojih obaveza prema HKD-u.

Članak 15.

Prava su člana HKD-a:
- da bira i bude biran u tijela HKD-a
- da dolazi na Skupštinu i sve sastanke HKD-a, raspravlja na njima i iznosi prijedloge
- da inicira i predlaže unapređenje rada HKD-a
- da postavlja pitanja i dobije odgovor o odgovornosti za rad u tijelima HKD-a
- da se prema svojoj sposobnosti i stručnosti uključuje u odgovarajuće aktivnosti HKD-a
- da sudjeluje na predavanjima koja održava HKD, kao i da sam drži predavanja te da sudjeluje u svim drugim događanjima što ih HKD organizira
- da se služi svim povlasticama i pravima što ih je HKD steklo za svoje članove
- da posjećuje prostorije HKD-a te da se služi knjižnicom HKD-a po utvrđenom kućnom redu
- da dovodi goste na predavanja i događanja što ih organizira HKD.

Članak 16.

Protiv člana HKD-a koji se ogriješio o svoje članske dužnosti, pitanja akademske, znanstvene ili strukovne etike ili se pokazao nedostojnim članstva u HKD-u, pokreće se postupak stegovne odgovornosti.
Postupak može pokrenuti Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti ili se može pokrenuti na temelju pismeno obrazloženog zahtjeva najmanje tri člana HKD-a Upravnom odboru.

Članak 17.

Postupak o stegovnoj odgovornosti provodi Sud časti.
Sud časti može odbaciti prijedlog za pokretanje postupka o stegovnoj odgovornosti, ako utvrdi da je prijedlog neutemeljen.
U tijeku pokrenutog postupka o stegovnoj odgovornosti Sud časti je dužan saslušati svaku zainteresiranu stranku i po okončanju postupka u najkraćem roku donijeti pismenu presudu koju mora dostaviti zainteresiranim strankama, Upravnom odboru i prvoj sljedećoj Skupštini HKD-a.
Utvrdi li Sud časti svojom presudom krivnju člana, presuda se objavljuje u glasilu HKD-a.
U slučaju teške povrede članske dužnosti, akademske, znanstvene ili strukovne etike ili u slučaju ocjene o nedostojnosti članstva u HKD-u, Sud časti može donijeti najtežu presudu o isključenju iz HKD-a.
Na presudu se može podnijeti žalba prvoj narednoj Skupštini HKD-a po primitku presude. Odluka Skupštine je konačna.

 

IV. PREDSTAVLJANJE, ZASTUPANJE I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 18.

HKD predstavlja i zastupa predsjednik HKD-a.
Predsjednik HKD-a može ovlastiti i druge osobe za zastupanje HKD-a.

Članak 19.

Tijela HKD-a su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo HKD-a, a čine je svi članovi fizičke osobe i po jedan predstavnik pravne osobe članice udruge.
U nadležnosti je Skupštine:
- donošenje Statuta, pravilnika i drugih općih spisa HKD-a
- razmatranje i usvajanje programa i izvještaja o radu HKD-a
- usvajanje plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu te izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu
- biranje i razrješavanje članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, predsjednika, dopredsjednika, tajnika i blagajnika HKD-a te glavnog urednika časopisa Croatica Chemica Acta
- osnivanje podružnica i sekcija
- donošenje odluka o počasnim članovima
- odlučivanje o žalbama na presude Suda časti u stegovnom postupku
- odlučivanje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
- odlučivanje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
- donošenje odluke o statusnim promjenama
- odlučivanje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom odnosno za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.
U nadležnosti je Skupštine i opoziv članova tijela HKD-a prije isteka mandata ukoliko nesavjesno izvršavaju svoje obveze ili postupaju protivno odredbama Statuta.

Članak 21.

Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev predsjednika, Nadzornog odbora ili najmanje 20 članova HKD-a. Ukoliko Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka navedenog zahtjeva za sazivanje Skupštine, sjednicu Skupštine mogu sazvati sami predlagatelji.
U slučaju isteka mandata tijelima Društva, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana koji su upisani u evidenciju članova prije isteka mandata tijelima Društva.
Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočno najmanje 1/4 članova HKD-a. Ukoliko u vrijeme zakazano za održavanja Skupštine nema kvoruma, čeka se 30 minuta. Nakon isteka naznačenog vremena, Skupština će odlučivati pravovaljano ako je nazočno 30 članova HKD-a.
Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova HKD-a.

Članak 22.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik HKD-a.
O radu Skupštine vodi se zapisnik čiji je sastavni dio popis nazočnih članova s njihovim vlastoručnim potpisom.
Skupština javnim glasovanjem, dizanjem ruku, bira dva zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika na prijedlog predsjednika HKD-a ili nazočnog člana Skupštine.

Članak 23.

Upravni je odbor tijelo upravljanja HKD-om.
U nadležnosti je Upravnog odbora:
- izvršavanje odluka Skupštine
- sazivanje Skupštine HKD-a i predlaganje dnevnog reda
- donošenje odluka o članstvu i predlaganje počasnih članova
- predlaganje osnivanja podružnica i sekcija
- biranje i razrješivanje predsjednika podružnice odnosno pročelnika sekcije na prijedlog članova podružnice odnosno sekcije ili predsjednika HKD-a
- potvrđivanje članova uredničkog odbora časopisa Croatica Chemica Acta na prijedlog glavnog urednika
- upravljanje imovinom HKD-a
- određivanje iznosa članarine i pretplate
- pripremanje i predlaganje Skupštini financijskih planova i izvještaja te završnog računa
- pripremanje i predlaganje Skupštini programa i izvještaja o radu
- provođenje prihvaćenog programa rada HKD-a
- osnivanje povjerenstava i proglašavanje nagrada za znanstveni rad
- osnivanje trajnih ili ad hoc povjerenstava, odbora ili radnih skupina za obavljanje pojedinih zadaća HKD-a
- održavanje veze i suradnje s domaćim i međunarodnim kemijskim i srodnim udrugama te imenovanje časnika za vezu
- organiziranje aktivnosti za realizaciju djelatnosti iz članka 7. ovog Statuta
- obavljanje ostalih poslova HKD-a.

Članak 24.

Upravni odbor ima sedam članova. To su predsjednik HKD-a, dopredsjednik HKD-a (u pravilu prethodni predsjednik), tajnik HKD-a, blagajnik HKD-a, glavni urednik časopisa Croatica Chemica Acta te još dva člana, koji se biraju između redovitih članova HKD-a.
Mandat članova Upravnog odbora je dvije godine.
Sjednicama Upravnog odbora mogu bez prava glasa prisustvovati članovi tijela HKD-a, predsjednici podružnica, pročelnici sekcija te ostali članovi, ako su pozvani od strane Predsjednika.

Članak 25.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini HKD-a. Za donošenje valjane odluke potrebna je natpolovična prisutnost članova Upravnog odbora. Odluke se donose većinom glasova članova Upravnog odbora (tj. barem četiri člana). U opravdanim slučajevima, sjednice Upravnog odbora mogu se organizirati i telekonferencijski, a glasovati se može i elektroničkim putem.

Članak 26.

Predsjednik HKD-a predstavlja i zastupa HKD u zemlji i inozemstvu, vodi sjednice Upravnog odbora, referira Skupštini u ime Upravnog odbora, prati i odgovara za zakonitost rada tijela i cijelog HKD-a, prati izvršenje odluka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela HKD-a, sklapa po odobrenju Upravnog odbora ugovore u ime HKD-a te obavlja druge izvršne poslove.

Članak 27.

Dopredsjednik HKD-a pomaže u radu predsjedniku HKD-a i u odsutnosti predsjednika predstavlja HKD na raznim skupovima i događanjima.

Članak 28.

Tajnik HKD-a vodi evidenciju članstva i organizacije HKD-a, vodi dokumentaciju i arhivu HKD-a, priprema sjednice Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela HKD-a te organizira tekuće poslovanje.

Članak 29.

Blagajnik HKD-a vodi evidenciju plaćanja članarine, vodi evidenciju svih prihoda i rashoda HKD-a, izrađuje financijske planove i izvještaje, vodi priručnu blagajnu te podnosi blagajnički izvještaj.
Za obavljanje stručnih računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova HKD može angažirati profesionalnu osobu, koja radi pod nadzorom predsjednika i blagajnika HKD-a.

Članak 30.

Nadzorni odbor ima tri člana. Dužnost je Nadzornog odbora kontrola rada, pridržavanja Statuta i drugih akata, kontrola financijskog poslovanja i zaštite imovine.
Nadzorni odbor dužan je jednom godišnje pregledati poslovanje HKD-a i podnijeti izvještaj Skupštini.
Mandat članova Nadzornog odbora je dvije godine.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Članak 31.

Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika, blagajnika, glavnog urednika časopisa Croatica Chemica Acta i članova Upravnog odbora, članova Nadzornog odbora te članova Suda časti provodi se javnim glasovanjem na Skupštini.
Kandidacijska lista s potrebnim ili većim brojem kandidata formira se na Skupštini prije glasovanja.
Izabrani su kandidati koji su dobili veći broj glasova.
U slučaju ostavke ili trajne spriječenosti u obavljanju dužnosti, Upravni odbor imenuje vršitelja dužnosti tajnika, blagajnika ili glavnog urednika časopisa Croatica Chemica Acta. Mandat vršitelja dužnosti traje do prve Skupštine.

Članak 32.

Sud časti ima tri člana. Dužnost je Suda časti da utvrđuje krivnju člana HKD-a u slučaju povrede Statuta, članske dužnosti te znanstvene ili strukovne etike. Sud časti, također, utvrđuje ocjenu nedostojnosti članstva u HKD-u te rješava sporove i sukobe interesa unutar Društva.
Mandat članova Suda časti je dvije godine.
Sud časti donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Članak 33.

Izabrani članovi Upravnog i Nadzornog odbora te drugih tijela obavljaju svoje dužnosti dobrovoljnim radom.
Skupština može donijeti odluku da poslovi predsjednika, tajnika, blagajnika ili administrativnog djelatnika budu profesionalni. Njihov se radni odnos tada mora regulirati u skladu s važećim zakonskim propisima.

 

V. IMOVINA, ODGOVORNOST I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 34.

Imovinu HKD-a čine novčana sredstva, njene nepokretne i pokretne stvari te druga imovinska prava, o čemu se vodi evidencija.

Članak 35.

Za svoje obveze HKD odgovara cijelom svojom imovinom.

Članak 36.

Za svoje djelovanje HKD ostvaruje novčana sredstva od:
- članarine i pretplate na časopis
- prodaje publikacija HKD-a
- subvencija državnih tijela i ustanova
- dobrovoljnih priloga, sponzorstava i donacija gospodarskih tvrtki i pojedinaca
- ostavština i zaklada
- organiziranja kongresa, simpozija i sl.
- ostalih izvora.
HKD može stjecati nepokretne i pokretne stvari te druga imovinska prava kupnjom, darovima i donacijama.
Mogući ostvareni višak prihoda koristi se za financiranje temeljnog djelovanja društva (opisana u članku 6.) u skladu s financijskim planom društva.

Članak 37.

Sredstva se raspoređuju financijskim planom za svaku godinu.
Financijski plan priprema i predlaže Upravni odbor HKD-a, a usvaja Skupština HKD-a.

Članak 38.

HKD ima svoj žiro-račun.
Pravo potpisa imaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik HKD-a.

 

VI. IZDAVAČKA DJELATNOST

Članak 39.

U skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima HKD izdaje časopis Croatica Chemica Acta, u kojem se objavljuju znanstveni radovi iz područja kemije, a u njegovu prilogu ili u posebnom glasilu, prikazi knjiga, društvene vijesti i obavijesti te drugi napisi vezani uz djelatnosti HKD-a.
Odluku o promjeni imena i karaktera časopisa te o prestanku izlaženja može donijeti jedino Skupština HKD-a.

Članak 40.

Uređivanje i izdavanje časopisa organizira glavni urednik i Urednički odbor sastavljen od potrebnog broja članova koje predlaže glavni urednik, a potvrđuje Upravni odbor na razdoblje od dvije godine.
U razdoblju između Skupština Urednički odbor može po potrebi kooptirati nove članove, uz suglasnost Upravnog odbora.
Glavnom uredniku i Uredničkom odboru pomaže pri uređivanju i izdavanju glasila (osobito pri ocjenjivanju radova i pri donošenju načelnih odluka) Savjetodavni odbor, sastavljen od najistaknutijih domaćih i inozemnih znanstvenika. Članove Savjetodavnog odbora imenuje Upravni odbor, na prijedlog glavnog urednika i Uredničkog odbora, na razdoblje od tri godine.

Članak 41.

Za pojedine publikacije HKD-a Upravni odbor može, po potrebi, imenovati na prijedlog glavnog urednika posebne urednike ili uredništva, za razdoblje potrebno za izvršenje povjerenog im posla.

 

VII. PODRUŽNICE I SEKCIJE

Članak 42.

Odlukom Upravnog odbora može se na području Republike Hrvatske osnovati podružnica HKD-a, a za određenu djelatnost može se osnovati sekcija i podsekcija HKD-a, ako postoji najmanje 10 zainteresiranih redovitih članova HKD-a koji će djelovati u podružnici ili sekciji.
Podružnice mogu imati svojstvo pravne osobe, a na temelju odluke Upravnog odbora za svaki pojedini ustrojstveni oblik.
Ime podružnice HKD-a mora sadržavati ime mjesta ili županije u kojem djeluje, a ime sekcije HKD-a mora sadržavati oznaku djelatnosti.

Članak 43.

Podružnice HKD-a, sekcije i podsekcije HKD-a djeluju u okviru svrhe za koju su osnovane, a u skladu s ciljevima, djelatnošću i odredbama Statuta HKD-a.
Rad podružnice HKD-a koordinira predsjednik podružnice, a sekcije i podsekcije HKD-a koordinira pročelnik sekcije, odnosno podsekcije.
Predsjednika podružnice odnosno pročelnika sekcije bira i razrješuje Upravni odbor na prijedlog članova podružnice odnosno sekcije ili predsjednika HKD-a.
Pravilnikom ili odlukom članova podružnice, sekcije ili podsekcije može se utvrditi ustroj i časnici podružnice, sekcije ili podsekcije.

Članak 44.

Podružnice i sekcije obavezno izvještavaju o svom radu Upravni odbor i Skupštinu HKD-a bar jednom godišnje i prilažu svoj pismeni izvještaj o radu.
Skupština HKD-a može na prijedlog Upravnog odbora donijeti odluku o prestanku djelovanja podružnice ili sekcije zbog neaktivnosti ili nepoštivanja odredbi Statuta HKD-a.

 

VIII. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 45.

Djelovanje Društva je javno. Javnost se osigurava redovitim obavještavanjem članova Društva putem mrežnih stranica Društva i elektroničke pošte. Tijela i časnici HKD-a dužni su članovima i zainteresiranim osobama izvan HKD-a učiniti dostupnim obavijesti o svom radu.
Skupštini i sjednicama drugih tijela HKD-a, predavanjima, raspravama te drugim znanstvenim i stručnim događanjima HKD-a, osim članova, mogu biti nazočne i druge zainteresirane osobe i predstavnici medija.
Službene izvještaje i obavijesti o radu HKD-a može davati predsjednik HKD-a ili osoba koju on ovlasti. Svi podaci upisani u registar udruga i statut udruge su javni i dostupni na mrežnoj stranici ministarstva nadležnog za poslove opće uprave.

 

IX. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 46.

Statut je temeljni opći akt HKD-a i svi ostali opći akti Društva moraju biti u skladu sa Statutom. Statut usvaja Skupština HKD-a natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku donošenja Statuta.

Članak 47.

Statut ili izmjene Statuta stupaju na snagu časom prihvaćanja na Skupštini.

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

HKD prestaje djelovati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom. Likvidatora imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva u postupku likvidacije.
U slučaju prestanka djelovanja HKD-a imovinu nakon namirenja vjerovnika i svih troškova preuzima Sveučilište u Zagrebu.

Članak 49.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenje s čime prestaje važiti Statut od 30. svibnja 2012.

 

Predsjednica HKD-a:
Prof. dr.sc. Srđanka Tomić-Pisarović v.r.

 

Ovaj Statut u skladu je sa Zakonom o udrugama temeljem rješenja Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba KLASA: UP/I-230-02/2015-02/5114, URBROJ: 251-07-11-17-2 od 29. ožujka 2017. godine.

Periodni sustav

Kalendar događanja

Solutions in Chemistry

ICESAA3

CEUM 2024

2. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

2nd Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

ISXB6

MCC35

SiSK

AdriaticNMR2023

28HSKIKI

MMCE2022

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14), Skupština Hrvatskog kemijskog društva donijela je na sjednici održanoj 10. lipnja 2015.

STATUT
Hrvatskog kemijskog društva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Društva; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Društva, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Društva; prestanku postojanja Društva; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te drugim pitanjima od značaja za Društvo.

Članak 2.

Naziv udruge je Hrvatsko kemijsko društvo. Skraćeni naziv udruge je HKD. Naziv udruge na engleskom jeziku je Croatian Chemical Society.
HKD je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.
Sjedište HKD-a je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese donosi Upravni odbor.
Područje djelovanja HKD-a je Republika Hrvatska.

Članak 3.

HKD ima svoj znak. Znak HKD-a je kvadratnog oblika podijeljenog na četiri kvadratna polja naizmjenično crvene i bijele boje od kojih je gornje lijevo polje crveno. U gornjem desnom polju sivom bojom upisana je pokrata HKD, a u donjem lijevom polju sivom bojom upisan je broj 1926.

Članak 4.

Pečat HKD-a je okruglog oblika promjera 30 mm. Uz obod pečata piše „HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO“ i „ZAGREB”, a u centru je smješten znak HKD-a.

Članak 5.

HKD se može učlaniti u nacionalne i međunarodne znanstvene i strukovne udruge koje djeluju na području kemije i drugih prirodoslovnih znanosti. Odluku o učlanjenju donosi Skupština.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI HKD-a

Članak 6.

Ciljevi HKD-a su razvijati i promicati znanstvene, stručne i nastavne djelatnosti na svim područjima čiste i primijenjene kemije.
Društvo sukladno ciljevima djeluje na području znanosti, obrazovanja i istraživanja.

Članak 7.

Ciljevi se HKD-a ostvaruju sljedećim djelatnostima:
- održavanjem predavanja i rasprava
- osnivanjem i održavanjem stručnih knjižnica i čitaonica HKD-a
- izdavanjem znanstvenih i stručnih periodičkih publikacija i monografija u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima
- priređivanjem znanstvenih i stručnih sastanaka, simpozija, konferencija i izložaba
- prikupljanjem i sređivanjem građe te davanjem preporuka za hrvatsko kemijsko nazivlje i nomenklaturu
- poticanjem znanstvenog i stručnog rada na području kemije te popularizacija kemije kao prirodoslovne znanosti
- brigom za promicanje i poboljšavanje nastave kemije na svim stupnjevima izobrazbe, uključujući i cjeloživotnu izobrazbu
- sudjelovanjem u organizaciji natjecanja iz kemije na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini
- osnivanjem stručnih sekcija i komisija te koordiniranjem njihovog rada
- dodjeljivanjem nagrada za znanstvena djela i životno djelo, što se regulira posebnim pravilnikom
- davanjem stručnih mišljenja o pitanjima važnim za struku i za opći napredak zemlje (iskorištavanje sirovina i izvora energije, razvoj kemijske industrije, zaštita okoliša)
- uspostavom i održavanjem službenih, stručnih i kolegijalnih odnosa s podružnicama HKD-a, sa sličnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj, kao i s nacionalnim i međunarodnim kemijskim udrugama
- pružanjem moralne potpore članovima HKD-a u njihovom profesionalnom djelovanju.

Članak 8.

Gospodarske djelatnosti HKD-a su:
- izdavačka djelatnost (izdavanje znanstvenih i stručnih periodičkih publikacija, udžbenika, knjiga i prijevoda)
- organiziranje znanstveno-istraživačkih konferencija, skupova, simpozija, predavanja i sl.
- organiziranje seminara i radionica

 

III. ČLANSTVO

Članak 9.

Članom HKD-a u skladu s člankom 3. Zakona o udrugama može postati državljanin Republike Hrvatske i stranac koji je završio ili pohađa studij kemije ili srodan studij na sveučilištu ili odgovarajućoj visokoj ili višoj školi, kao i osoba koja je završila studij neke druge struke, ali je njezina djelatnost vezana uz kemijsku struku i njezin razvitak u Republici Hrvatskoj te pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Članak 10.

Članovi HKD-a su redoviti i počasni. Redovitim članom se postaje na vlastitu želju, uz ispunjenje preduvjeta, odlukom tajnika HKD-a, po dostavljenoj ispunjenoj pristupnici na adresu HKD-a. Članovima HKD-a izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor.

Članak 11.

Počasnim članom se postaje odlukom Skupštine o dodjeli počasnog članstva na temelju obrazloženog prijedloga Upravnog odbora ili najmanje trideset redovitih članova HKD-a.
Počasnim članom može postati osoba koja se istaknula izuzetno vrijednim znanstvenim radovima na području kemije, kao i osoba koja ima vrlo velike zasluge za napredak kemije ili HKD-a.
Počasnim članom postaju dobitnici Povelje HKD-a.
Počasni član ima sva prava redovitoga člana, oslobođen je plaćanja članarine društvu i pripada mu po jedan primjerak svake publikacije HKD-a.
Upravni odbor može donijeti odluku o primanju u redovito ili počasno članstvo fizičke ili pravne osobe, uz njezinu suglasnost, koja je HKD-u poklonila značajniji novčani iznos, nepokretne ili pokretne stvari ili druga imovinska prava.

Članak 12.

Evidenciju članova vodi tajnik HKD-a. Evidencija sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u Društvu, broju telefona, adresi prebivališta/sjedišta i e-mail adresi. Odluku o vrsti podataka koji se evidentiraju donosi Upravni odbor. Evidencija se vodi na odgovarajućem mediju na razumljiv i dostupan način.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na zahtjev.

Članak 13.

Članstvo u HKD-u može prestati: - po vlastitoj želji člana, dostavljanjem pismene izjave na adresu HKD-a
- automatizmom zbog dugovanja članarine dulje od dvije godine
- isključenjem ako Sud časti nađe da se član ogriješio o svoje članske dužnosti ili se pokazao nedostojnim članstva u HKD-u
- smrću člana
Odluku o isključenju donosi Sud časti.
U slučaju isključenja, član ima pravo žalbe prvoj narednoj Skupštini HKD-a. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 14.

Dužnosti i odgovornosti su člana HKD-a:
- plaćanje članarine
- priznavanje i poštovanje Statuta i ostalih propisa HKD-a te poslovnog i kućnog reda
- aktivno sudjelovanje u radu HKD-a
- potpomaganje HKD-a u ostvarivanju njegovih zadaća i briga za utjecaj i razvitak kemijske struke u Republici Hrvatskoj
- odgovoran, stručan i savjestan rad u tijelima HKD-a u koja je izabran
- odgovoran, stručan i savjestan rad na zadacima i projektima HKD-a u koje je uključen na vlastitu želju
- čuvanje i obrana ugleda HKD-a i staleža kemičara
- čuvanje imovine HKD-a i savjesno ispunjavanje svojih obaveza prema HKD-u.

Članak 15.

Prava su člana HKD-a:
- da bira i bude biran u tijela HKD-a
- da dolazi na Skupštinu i sve sastanke HKD-a, raspravlja na njima i iznosi prijedloge
- da inicira i predlaže unapređenje rada HKD-a
- da postavlja pitanja i dobije odgovor o odgovornosti za rad u tijelima HKD-a
- da se prema svojoj sposobnosti i stručnosti uključuje u odgovarajuće aktivnosti HKD-a
- da sudjeluje na predavanjima koja održava HKD, kao i da sam drži predavanja te da sudjeluje u svim drugim događanjima što ih HKD organizira
- da se služi svim povlasticama i pravima što ih je HKD steklo za svoje članove
- da posjećuje prostorije HKD-a te da se služi knjižnicom HKD-a po utvrđenom kućnom redu
- da dovodi goste na predavanja i događanja što ih organizira HKD.

Članak 16.

Protiv člana HKD-a koji se ogriješio o svoje članske dužnosti, pitanja akademske, znanstvene ili strukovne etike ili se pokazao nedostojnim članstva u HKD-u, pokreće se postupak stegovne odgovornosti.
Postupak može pokrenuti Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti ili se može pokrenuti na temelju pismeno obrazloženog zahtjeva najmanje tri člana HKD-a Upravnom odboru.

Članak 17.

Postupak o stegovnoj odgovornosti provodi Sud časti.
Sud časti može odbaciti prijedlog za pokretanje postupka o stegovnoj odgovornosti, ako utvrdi da je prijedlog neutemeljen.
U tijeku pokrenutog postupka o stegovnoj odgovornosti Sud časti je dužan saslušati svaku zainteresiranu stranku i po okončanju postupka u najkraćem roku donijeti pismenu presudu koju mora dostaviti zainteresiranim strankama, Upravnom odboru i prvoj sljedećoj Skupštini HKD-a.
Utvrdi li Sud časti svojom presudom krivnju člana, presuda se objavljuje u glasilu HKD-a.
U slučaju teške povrede članske dužnosti, akademske, znanstvene ili strukovne etike ili u slučaju ocjene o nedostojnosti članstva u HKD-u, Sud časti može donijeti najtežu presudu o isključenju iz HKD-a.
Na presudu se može podnijeti žalba prvoj narednoj Skupštini HKD-a po primitku presude. Odluka Skupštine je konačna.

 

IV. PREDSTAVLJANJE, ZASTUPANJE I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 18.

HKD predstavlja i zastupa predsjednik HKD-a.
Predsjednik HKD-a može ovlastiti i druge osobe za zastupanje HKD-a.

Članak 19.

Tijela HKD-a su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo HKD-a, a čine je svi članovi fizičke osobe i po jedan predstavnik pravne osobe članice udruge.
U nadležnosti je Skupštine:
- donošenje Statuta, pravilnika i drugih općih spisa HKD-a
- razmatranje i usvajanje programa i izvještaja o radu HKD-a
- usvajanje plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu te izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu
- biranje i razrješavanje članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, predsjednika, dopredsjednika, tajnika i blagajnika HKD-a te glavnog urednika časopisa Croatica Chemica Acta
- osnivanje podružnica i sekcija
- donošenje odluka o počasnim članovima
- odlučivanje o žalbama na presude Suda časti u stegovnom postupku
- odlučivanje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
- odlučivanje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
- donošenje odluke o statusnim promjenama
- odlučivanje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom odnosno za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.
U nadležnosti je Skupštine i opoziv članova tijela HKD-a prije isteka mandata ukoliko nesavjesno izvršavaju svoje obveze ili postupaju protivno odredbama Statuta.

Članak 21.

Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev predsjednika, Nadzornog odbora ili najmanje 20 članova HKD-a. Ukoliko Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka navedenog zahtjeva za sazivanje Skupštine, sjednicu Skupštine mogu sazvati sami predlagatelji.
U slučaju isteka mandata tijelima Društva, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana koji su upisani u evidenciju članova prije isteka mandata tijelima Društva.
Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočno najmanje 1/4 članova HKD-a. Ukoliko u vrijeme zakazano za održavanja Skupštine nema kvoruma, čeka se 30 minuta. Nakon isteka naznačenog vremena, Skupština će odlučivati pravovaljano ako je nazočno 30 članova HKD-a.
Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova HKD-a.

Članak 22.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik HKD-a.
O radu Skupštine vodi se zapisnik čiji je sastavni dio popis nazočnih članova s njihovim vlastoručnim potpisom.
Skupština javnim glasovanjem, dizanjem ruku, bira dva zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika na prijedlog predsjednika HKD-a ili nazočnog člana Skupštine.

Članak 23.

Upravni je odbor tijelo upravljanja HKD-om.
U nadležnosti je Upravnog odbora:
- izvršavanje odluka Skupštine
- sazivanje Skupštine HKD-a i predlaganje dnevnog reda
- donošenje odluka o članstvu i predlaganje počasnih članova
- predlaganje osnivanja podružnica i sekcija
- biranje i razrješivanje predsjednika podružnice odnosno pročelnika sekcije na prijedlog članova podružnice odnosno sekcije ili predsjednika HKD-a
- potvrđivanje članova uredničkog odbora časopisa Croatica Chemica Acta na prijedlog glavnog urednika
- upravljanje imovinom HKD-a
- određivanje iznosa članarine i pretplate
- pripremanje i predlaganje Skupštini financijskih planova i izvještaja te završnog računa
- pripremanje i predlaganje Skupštini programa i izvještaja o radu
- provođenje prihvaćenog programa rada HKD-a
- osnivanje povjerenstava i proglašavanje nagrada za znanstveni rad
- osnivanje trajnih ili ad hoc povjerenstava, odbora ili radnih skupina za obavljanje pojedinih zadaća HKD-a
- održavanje veze i suradnje s domaćim i međunarodnim kemijskim i srodnim udrugama te imenovanje časnika za vezu
- organiziranje aktivnosti za realizaciju djelatnosti iz članka 7. ovog Statuta
- obavljanje ostalih poslova HKD-a.

Članak 24.

Upravni odbor ima sedam članova. To su predsjednik HKD-a, dopredsjednik HKD-a (u pravilu prethodni predsjednik), tajnik HKD-a, blagajnik HKD-a, glavni urednik časopisa Croatica Chemica Acta te još dva člana, koji se biraju između redovitih članova HKD-a.
Mandat članova Upravnog odbora je dvije godine.
Sjednicama Upravnog odbora mogu bez prava glasa prisustvovati članovi tijela HKD-a, predsjednici podružnica, pročelnici sekcija te ostali članovi, ako su pozvani od strane Predsjednika.

Članak 25.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini HKD-a. Za donošenje valjane odluke potrebna je natpolovična prisutnost članova Upravnog odbora. Odluke se donose većinom glasova članova Upravnog odbora (tj. barem četiri člana). U opravdanim slučajevima, sjednice Upravnog odbora mogu se organizirati i telekonferencijski, a glasovati se može i elektroničkim putem.

Članak 26.

Predsjednik HKD-a predstavlja i zastupa HKD u zemlji i inozemstvu, vodi sjednice Upravnog odbora, referira Skupštini u ime Upravnog odbora, prati i odgovara za zakonitost rada tijela i cijelog HKD-a, prati izvršenje odluka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela HKD-a, sklapa po odobrenju Upravnog odbora ugovore u ime HKD-a te obavlja druge izvršne poslove.

Članak 27.

Dopredsjednik HKD-a pomaže u radu predsjedniku HKD-a i u odsutnosti predsjednika predstavlja HKD na raznim skupovima i događanjima.

Članak 28.

Tajnik HKD-a vodi evidenciju članstva i organizacije HKD-a, vodi dokumentaciju i arhivu HKD-a, priprema sjednice Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela HKD-a te organizira tekuće poslovanje.

Članak 29.

Blagajnik HKD-a vodi evidenciju plaćanja članarine, vodi evidenciju svih prihoda i rashoda HKD-a, izrađuje financijske planove i izvještaje, vodi priručnu blagajnu te podnosi blagajnički izvještaj.
Za obavljanje stručnih računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova HKD može angažirati profesionalnu osobu, koja radi pod nadzorom predsjednika i blagajnika HKD-a.

Članak 30.

Nadzorni odbor ima tri člana. Dužnost je Nadzornog odbora kontrola rada, pridržavanja Statuta i drugih akata, kontrola financijskog poslovanja i zaštite imovine.
Nadzorni odbor dužan je jednom godišnje pregledati poslovanje HKD-a i podnijeti izvještaj Skupštini.
Mandat članova Nadzornog odbora je dvije godine.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Članak 31.

Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika, blagajnika, glavnog urednika časopisa Croatica Chemica Acta i članova Upravnog odbora, članova Nadzornog odbora te članova Suda časti provodi se javnim glasovanjem na Skupštini.
Kandidacijska lista s potrebnim ili većim brojem kandidata formira se na Skupštini prije glasovanja.
Izabrani su kandidati koji su dobili veći broj glasova.
U slučaju ostavke ili trajne spriječenosti u obavljanju dužnosti, Upravni odbor imenuje vršitelja dužnosti tajnika, blagajnika ili glavnog urednika časopisa Croatica Chemica Acta. Mandat vršitelja dužnosti traje do prve Skupštine.

Članak 32.

Sud časti ima tri člana. Dužnost je Suda časti da utvrđuje krivnju člana HKD-a u slučaju povrede Statuta, članske dužnosti te znanstvene ili strukovne etike. Sud časti, također, utvrđuje ocjenu nedostojnosti članstva u HKD-u te rješava sporove i sukobe interesa unutar Društva.
Mandat članova Suda časti je dvije godine.
Sud časti donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Članak 33.

Izabrani članovi Upravnog i Nadzornog odbora te drugih tijela obavljaju svoje dužnosti dobrovoljnim radom.
Skupština može donijeti odluku da poslovi predsjednika, tajnika, blagajnika ili administrativnog djelatnika budu profesionalni. Njihov se radni odnos tada mora regulirati u skladu s važećim zakonskim propisima.

 

V. IMOVINA, ODGOVORNOST I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 34.

Imovinu HKD-a čine novčana sredstva, njene nepokretne i pokretne stvari te druga imovinska prava, o čemu se vodi evidencija.

Članak 35.

Za svoje obveze HKD odgovara cijelom svojom imovinom.

Članak 36.

Za svoje djelovanje HKD ostvaruje novčana sredstva od:
- članarine i pretplate na časopis
- prodaje publikacija HKD-a
- subvencija državnih tijela i ustanova
- dobrovoljnih priloga, sponzorstava i donacija gospodarskih tvrtki i pojedinaca
- ostavština i zaklada
- organiziranja kongresa, simpozija i sl.
- ostalih izvora.
HKD može stjecati nepokretne i pokretne stvari te druga imovinska prava kupnjom, darovima i donacijama.
Mogući ostvareni višak prihoda koristi se za financiranje temeljnog djelovanja društva (opisana u članku 6.) u skladu s financijskim planom društva.

Članak 37.

Sredstva se raspoređuju financijskim planom za svaku godinu.
Financijski plan priprema i predlaže Upravni odbor HKD-a, a usvaja Skupština HKD-a.

Članak 38.

HKD ima svoj žiro-račun.
Pravo potpisa imaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik HKD-a.

 

VI. IZDAVAČKA DJELATNOST

Članak 39.

U skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima HKD izdaje časopis Croatica Chemica Acta, u kojem se objavljuju znanstveni radovi iz područja kemije, a u njegovu prilogu ili u posebnom glasilu, prikazi knjiga, društvene vijesti i obavijesti te drugi napisi vezani uz djelatnosti HKD-a.
Odluku o promjeni imena i karaktera časopisa te o prestanku izlaženja može donijeti jedino Skupština HKD-a.

Članak 40.

Uređivanje i izdavanje časopisa organizira glavni urednik i Urednički odbor sastavljen od potrebnog broja članova koje predlaže glavni urednik, a potvrđuje Upravni odbor na razdoblje od dvije godine.
U razdoblju između Skupština Urednički odbor može po potrebi kooptirati nove članove, uz suglasnost Upravnog odbora.
Glavnom uredniku i Uredničkom odboru pomaže pri uređivanju i izdavanju glasila (osobito pri ocjenjivanju radova i pri donošenju načelnih odluka) Savjetodavni odbor, sastavljen od najistaknutijih domaćih i inozemnih znanstvenika. Članove Savjetodavnog odbora imenuje Upravni odbor, na prijedlog glavnog urednika i Uredničkog odbora, na razdoblje od tri godine.

Članak 41.

Za pojedine publikacije HKD-a Upravni odbor može, po potrebi, imenovati na prijedlog glavnog urednika posebne urednike ili uredništva, za razdoblje potrebno za izvršenje povjerenog im posla.

 

VII. PODRUŽNICE I SEKCIJE

Članak 42.

Odlukom Upravnog odbora može se na području Republike Hrvatske osnovati podružnica HKD-a, a za određenu djelatnost može se osnovati sekcija i podsekcija HKD-a, ako postoji najmanje 10 zainteresiranih redovitih članova HKD-a koji će djelovati u podružnici ili sekciji.
Podružnice mogu imati svojstvo pravne osobe, a na temelju odluke Upravnog odbora za svaki pojedini ustrojstveni oblik.
Ime podružnice HKD-a mora sadržavati ime mjesta ili županije u kojem djeluje, a ime sekcije HKD-a mora sadržavati oznaku djelatnosti.

Članak 43.

Podružnice HKD-a, sekcije i podsekcije HKD-a djeluju u okviru svrhe za koju su osnovane, a u skladu s ciljevima, djelatnošću i odredbama Statuta HKD-a.
Rad podružnice HKD-a koordinira predsjednik podružnice, a sekcije i podsekcije HKD-a koordinira pročelnik sekcije, odnosno podsekcije.
Predsjednika podružnice odnosno pročelnika sekcije bira i razrješuje Upravni odbor na prijedlog članova podružnice odnosno sekcije ili predsjednika HKD-a.
Pravilnikom ili odlukom članova podružnice, sekcije ili podsekcije može se utvrditi ustroj i časnici podružnice, sekcije ili podsekcije.

Članak 44.

Podružnice i sekcije obavezno izvještavaju o svom radu Upravni odbor i Skupštinu HKD-a bar jednom godišnje i prilažu svoj pismeni izvještaj o radu.
Skupština HKD-a može na prijedlog Upravnog odbora donijeti odluku o prestanku djelovanja podružnice ili sekcije zbog neaktivnosti ili nepoštivanja odredbi Statuta HKD-a.

 

VIII. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 45.

Djelovanje Društva je javno. Javnost se osigurava redovitim obavještavanjem članova Društva putem mrežnih stranica Društva i elektroničke pošte. Tijela i časnici HKD-a dužni su članovima i zainteresiranim osobama izvan HKD-a učiniti dostupnim obavijesti o svom radu.
Skupštini i sjednicama drugih tijela HKD-a, predavanjima, raspravama te drugim znanstvenim i stručnim događanjima HKD-a, osim članova, mogu biti nazočne i druge zainteresirane osobe i predstavnici medija.
Službene izvještaje i obavijesti o radu HKD-a može davati predsjednik HKD-a ili osoba koju on ovlasti. Svi podaci upisani u registar udruga i statut udruge su javni i dostupni na mrežnoj stranici ministarstva nadležnog za poslove opće uprave.

 

IX. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 46.

Statut je temeljni opći akt HKD-a i svi ostali opći akti Društva moraju biti u skladu sa Statutom. Statut usvaja Skupština HKD-a natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku donošenja Statuta.

Članak 47.

Statut ili izmjene Statuta stupaju na snagu časom prihvaćanja na Skupštini.

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

HKD prestaje djelovati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom. Likvidatora imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva u postupku likvidacije.
U slučaju prestanka djelovanja HKD-a imovinu nakon namirenja vjerovnika i svih troškova preuzima Sveučilište u Zagrebu.

Članak 49.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenje s čime prestaje važiti Statut od 30. svibnja 2012.

 

Predsjednica HKD-a:
Prof. dr.sc. Srđanka Tomić-Pisarović v.r.

 

Ovaj Statut u skladu je sa Zakonom o udrugama temeljem rješenja Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba KLASA: UP/I-230-02/2015-02/5114, URBROJ: 251-07-11-17-2 od 29. ožujka 2017. godine.